Nyhetsflöde

Innehållet filtreras

För kopiering på läroanstalter räcker det med att i fortsättningen komma ihåg 20/20-regeln

Kopiostos kopieringslicens som underlättar lärarens arbete har förnyats. Licensen har skaffats till så gott som alla läroanstalter och högskolor och gör det möjligt att kopiera kompletterande material för undervisningen, med respekt för upphovsrättigheterna. Nu har licensens omfattning utvidgats och licensvillkoren förtydligats.
Läsa mera

Riksdagen behandlar lagstiftning som är viktig för den kreativa branchen

Regeringens proposition med förslag till reform av upphovsrättslagen behandlas fortfarande av riksdagen. I våra utlåtanden och vårt påverkansarbete betonar vi att lagen måste trygga rättigheterna för upphovsmän och andra rättsinnehavare inom den kreativa branschen.
Läsa mera

Kopiosto betalade 3,6 miljoner euro i kopieringsersättningar till upphovsmän och förläggare

Vi betalade ut 3,6 miljoner i kopieringsersättningar till 26 av våra medlemsorganisationer som representerar olika branscher inom kultur och kommunikation. Summan innefattar den andra raten av ersättningar för kopiering av texter, bilder och noter som vi samlat in i år.
Läsa mera

Användningen av digitaliserat tidningsmaterial för forskning fortsätter 2023–2027

Ett nytt avtal har ingåtts för 2023–2027 som möjliggör användningen av de tidningar och tidskrifter som Nationalbiblioteket digitaliserat för forskningsändamål. Avtalet gäller de deltagande universiteten och högskolorna.
Läsa mera
Valtteri Niiranen seisoo IFRROn General Assembly -roll upin edessä, katsoo kameraan

Valtteri Niiranen ordförande för europeiska gruppen vid IFRRO

Vår verkställande direktör Valtteri Niiranen valdes förra veckan till ordförande för European Group vid fotokopieringsorganisationernas internationella centralorganisation IFRRO. Niiranen har verkat som vice ordförande för IFRROs European Groups under de senaste fem åren. Valet till ordförande för gruppen skedde vid IFRROs General Assembly-generalförsamling i Bryssel 27.10.
Läsa mera

Upphovsrättsersättningar främjar de inhemska krativa brancherna

De upphovsrättsersättningar som vi delar ut till våra medlemsorganisationer inom de kreativa branscherna möjliggör ofta att nya verk skapas och att branschen utvecklas. Våra medlemsorganisationer använder de upphovsrättsersättningar vi samlar in varje år för olika användningsändamål, såsom stipendier, priser, utbildningar och kommunikation.
Läsa mera
Kopioston toimitusjohtaja Valtteri Niiranen

Vår tv-marknad behöver en grund som respekterar upphovsmännen av tv-program

Genom den partiella reformen av upphovsrättslagen som nu behandlas av riksdagen stärks upphovsmännens rättigheter. Detta är av särskild betydelse för upphovsmännen av tv-program, vilka äntligen kan få en ställning som avtalspart och de upphovsrättsersättningar de har rätt till för vidaresändning av inhemska tv-kanaler. I ett blogginlägg förklarar vår vd Valtteri Niiranen nyckelfrågorna i ämnet.
Läsa mera

Olovlig kopiering av uppgiftsböcker på skola i Vanda

Utifrån en anmälan vi tagit emot har vi utrett ett fall av olovlig kopiering av läroböcker på en skola i Vanda. På skolan hade man bland annat kopierat uppgiftsböcker, trots att det är helt förbjudet. Varje år kommer några fall av olovlig användning till vår kännedom från läroanstalterna.
Läsa mera

En ny uppgång för de kreativa branscherna under nästa regeringsperiod

I våra mål för regeringsprogrammet framhäver vi betydelsen av upphovsrättigheterna som grund för de kreativa branscherna och kulturbranschens ekonomi. Därför måste lagstiftningen kring upphovsrätten hålla takt med tiden och ständigt förnyas för att svara på de ändringar som sker i samhället och inom de kreativa branscherna.
Läsa mera

Kulturminister Petri Honkonen fortsätter arbetet med återuppbyggnaden av kulturen

Petri Honkonen började i den nuvarande regeringen som fjärde forsknings- och kulturminister samtidigt som den partiella reformen av upphovsrättslagen fortskred till behandling riksdagen. Honkonen som verkat som minister sedan slutet av april gläder sig över hur snabbt man börjat behandla lagförslaget i olika utskott.
Läsa mera

Reformen av upphovsrättslagen beaktar både lärarnas rättskydd och upphovsmännens rättigheter

Den partiella reformen av upphovsrättslagen som nu behandlas av riksdagen är på väg att utöka möjligheterna att använda verk i undervisningen. Enligt vår chef för juridiska ärenden, Kirsi Salmela, är lösningen som baserar sig på avtal balanserad och betjänar alla parter väl: både verkens upphovsmän och användare.
Läsa mera
Sami Kokljuschkin

Reformen av upphovsrättslagen förtydlingar vidaresändingen av inhemska tv-kanaler

Riksdagen behandlar som bäst en partiell reform av upphovsrättslagen som ska göra att lagen motsvarar de EU-direktiv som är bindande för Finland. Vår biträdande förste jurist Sami Kokljuschkin betonar att reformen skapar en grund som respekterar rättigheterna för upphovsmän av tv-program inom den inhemska av-branschen.
Läsa mera

Den partiella reformen av upphovsrättslagen nu på rätt spår

Regeringens proposition om reformen av upphovsrättslagen var på remissdebatt i riksdagen på torsdagen, på Antti Kurvinens sista dag som forsknings- och kulturminister. Vår verkställande direktör Valtteri Niiranen betonar i sin blogg att propositionen om ändring av upphovsrättslagen nu mycket väl motsvarar de EU-direktiv som är bindande för Finland.
Läsa mera

Digitaliseringen medför att kopieringen av tryckta publikationer och digitala material minskar vid yrkesläroanstalterna

Det minskade behovet av kopiering förklaras med att antalet anställda och studerande vid läroanstalter-na har minskat. Å andra sidan delas nätbaserade material också allt oftare genom att man delar en länk till materialet.
Läsa mera

Ersättningar som är betydande för av-branschen som kompensation för privat kopiering tryggade för flera år framöver

Nivån på kompensationen för privat kopiering fastställs på den bekanta nivån om 11 miljoner euro för fyra år framöver. Detta tryggar direkt de ersättningar som vi redovisar till tv-programmens upphovsmän för privat kopiering samt grunder för finansieringen för Centralen för audiovisuell kultur AVEK, som är en del av oss.
Läsa mera

Information genom undersökningar om användingen av verken

Visste du att vi på Kopiosto regelbundet undersöker användningen av verken inom samhällets olika sektorer? Under de senaste fem åren har vi genomfört 25 undersökningar, varav merparten vid läroinrättningar.
Läsa mera
Kuvassa Katri Soramäki vasemmalla ja Ilmo Laevuo oikealla.

Kopiostos styrelse får nya medlemmar från Grafia och Gramex

Vid sitt ordinarie möte i december valde Kopiostos medlemsorganisationer två nya medlemmar till styrelsen. Under nästa tvåårsperiod företräder Katri Soramäki Grafia och Ilmo Laevuo Gramex Läs mer om dem i den gemensamma intervjun.
Läsa mera

Pågående reformen av upphovsrättslagen är den viktigaste på decennier

I vår står våra riksdagsledamöter inför en fin möjlighet: de kan skapa förutsättningar för den kreativa branschens framtida framgång. I sin bloggtext påminner vår verkställande direktör Valtteri Niiranen om vilken betydelse en upphovsrättslag som sporrar till att skapa nya verk och investeringar har för den finländska kulturen, forskningen, konsten och underhållningen.
Läsa mera

Den kreativa branschen fick 57 miljoner euro i upphovsrättsersättningar från Kopiosto

År 2021 fördelade Kopiosto 57,1 miljoner euro i upphovsrättsersättningar till utövande konstnärer, upphovsmän och förläggare.
Läsa mera
Uusi lakiasiainjohtaja Kirsi Salmela katsoo kameraan ja hymyilee. Taustalla puinen seinä.

Kopiostos nya utnämningar -Kirsi Salmela blir ny direktör för juridiska frågår

Kirsi Salmela har valts till ny direktör för juridiska frågor vid Kopiosto. Matias Anttonen börjar som licensieringschef, och kommunikationschef Maria Bregenhøj är framöver kommunikationsdirektör.
Läsa mera
Mera aktuellt