Utlåningskompensationer till bildupphovsmän

Kopiosto fördelar utlåningsersättningar till bildupphovsmän. De utlåningsersättningar som betalas av undervisnings- och kulturministeriet baserar sig på bibliotekens utlåningsstatistik.