Revidering av upphovsrättslagen: Lagen är grunden för den kreativa branschen

EU godkände 15.4.2019 ett nytt direktiv om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden. Direktivet om upphovsrätterna bör inkluderas i Finlands lagstiftning år 2021. Kopiostos uppfattning är att majoriteten av direktivet bör införlivas ordagrant i Finlands lag.