[site.printView.toContent]

Kopiosto

[site.printView.functionButtons]

[site.printView.index]

Kopiosto

Vanliga frågor


1. Vad menas med privat kopiering?

Enligt upphovsrättslagen får man framställa några exemplar av ett offentliggjort verk för privat bruk. Det privata bruket omfattar familjen och de närmaste vännerna.  Kopior som tagits för privat bruk får inte användas till något annat ändamål. Det betyder att kopiorna inte får säljas eller spelas offentligt. När det gäller film- och musikverk får man även låta någon annan sköta kopieringen. Det är helt förbjudet att kopiera datorprogram, även för privat bruk.

2. Vad menas med lagliga källor?

Privatkopiering förutsätter att källan är laglig. Källan som kopieras ska vara lagligt framställd (t.ex. en CD-skiva eller bok i original) eller distribuerad till publiken med upphovsrättshavarnas tillstånd (t.ex. en normal tv-sändning). Kopiering från en olaglig källa är helt förbjuden. Piratskivor samt verk som utan tillstånd distribuerats via P2P-nätverk (musikstycken och filmer) är olagliga källor.

3. Vad betyder effektiva tekniska skyddsåtgärder som nämns i upphovsrättslagen?

Effektiva tekniska skyddsåtgärder kan med upphovsmannens samtycke införas som skydd mot kopiering av ett verk. Med effektiva tekniska åtgärder avses sådan teknik som vid sedvanligt bruk förhindrar eller begränsar kopiering av verk utan upphovsmannens eller upphovsrättshavarens tillstånd och som uppfyller skyddsändamålet. Effektiva tekniska skyddsåtgärder kan inte kringgås av misstag. Lagen förbjuder bara kringgåendet av effektiva tekniska skyddsåtgärder. Enligt upphovsrättslagen får man kringgå skyddsåtgärder för att kunna lyssna eller titta på ett lagligt anskaffat verkexemplar, men inte för att kunna kopiera verket.

4. Vad kan hända om jag säljer skivor, böcker eller filmer som jag själv har kopierat?

Privat kopiering är tillåten bara för privata ändamål och kopiorna får inte heller senare användas i något annat syfte. Om du säljer skivor, böcker eller filmer som du har kopierat gör du dig skyldig till en kränkning av upphovsrätten. Du kan bli straffad och skyldig att betala ersättning till upphovsrättshavarna.

5. Får man importera piratkopior av skivor, böcker eller filmer till Finland?

Piratkopior får inte importeras, inte ens för eget privat bruk. Även om du importerar bara en enda piratprodukt (t.ex. en skiva, en bok, en film eller ett spel) är det straffbart. Dessutom förlorar importören piratprodukten till staten och kan bli skyldig att betala ersättning till upphovsrättshavarna.

6. Kan jag lägga ut foton, teckningar eller texter av någon annan på mina hemsidor?

När du lägger ut foton, teckningar eller texter på dina hemsidor blir de tillgängliga för alla och då är det inte längre fråga om privat bruk. Juridiskt sett handlar det om distribution av verk till allmänheten, vilket kräver upphovsrättshavarens tillstånd.

7. Hur lång är skyddstiden för ett fotografi?

Skyddstiden för ett fotografi är 50 år från utgången av det år då bilden togs. Fotografier är dock inte skyddade om de har publicerats före 1967. Observera att fotografier ibland kan betraktas som verk, varvid deras skyddstid följer huvudregeln och de således är skyddade under upphovsmannens, dvs. fotografens, livstid samt 70 år efter utgången av dennes dödsår.

8. Vi tänkte starta en filmklubb i vår skola som samlas en gång i veckan för att se någon film. Behöver vi tillstånd till det? Med tanke på tillståndet spelar det någon roll om filmen är inspelad från tv, hyrd eller köpt?

Det är fråga om en offentlig föreställning, vilket betyder att ni behöver upphovsrättshavarnas tillstånd till visning av filmen. Som offentlig föreställning betraktar upphovsrättsrådet bland annat bildspel som arrangeras av en pensionärsklubb. Däremot inte tillställningar som man inte informerar om offentligt och som bara består av några personer som känner varandra. Rättigheterna till offentlig visning av en film innehas oftast av produktionsbolaget som kan ge tillstånd till visning. Dessutom behövs ett tillstånd från Teosto rf för att spela den musik som finns med i filmen. Hyrfilmer och köpfilmer är avsedda enbart för privat bruk. Samma gäller även för inspelningar från tv. Det betyder att tillstånd alltid krävs oberoende av hur filmen har anskaffats om man vill visa filmen annat än privat.  

M&M Viihdepalvelu Oy representerar de största utländska filmbolagen när det gäller rättigheter till offentliga visningar i Finland. Företaget hyr ut filmer till offentliga föreställningar.

9. Vilka konsekvenser kan en kränkning av upphovsrätten få?

Kränkning av upphovsrätten kan medföra både straff- och civilrättsliga påföljder. Maximistraffet för brott mot upphovsrättslagen är två år fängelse. För upphovsrättsförseelse kan man dömas till böter. För lagstridigt kringgående av tekniska åtgärder samt för tillverkning och spridning av medel för sådant kringgående kan straffet bli maximum ett års fängelse. Utöver straffrättsliga påföljder blir den som kränker upphovsrätten även skyldig att betala upphovsrättshavarna vederlag för otillbörlig användning av verk samt skadestånd ifall skada har skett. Skyldigheten att betala vederlag förutsätter inte oaktsamhet, utan vederlag ska alltid betalas oberoende av om kränkningen har skett medvetet eller inte. Vederlaget är till sin karaktär en ersättning för verkanvändningen och motsvarar det belopp som det lagliga bruket av verket skulle ha kostat. Skyldigheten att betala skadestånd förutsätter uppsåt eller oaktsamhet. Dessutom kan domstolen döma att de otillbörligt tillverkade verken och de medel som använts vid upphovsrättskränkningen ska förstöras.

10. Vad är kompensationsavgift?

Som ersättning för privat kopiering infördes i Finland 1984 en så kallad kassettavgift. Efter EU:s direktiv om upphovsrätten i informationssamhället heter avgiften nuförtiden kompensationsavgift för privat kopiering. Syftet med kompensationsavgiften är att garantera upphovsmännen och andra upphovsrättshavare en kompensation för det att privatpersoner kan kopiera verk till sitt privata bruk utan särskilt tillstånd från upphovsmannen. Vilka medier som omfattas av kompensationsavgiften och hur hög avgiften ska vara bestäms av undervisningsministeriet. Mera information om kompensationsavgiften, dess storlek och vilka medier den omfattar finns på Privatkopieringsenhetens webbsidor.

11. Behöver jag tillstånd om man i bakgrunden till de personer jag intervjuar eller en video jag filmar syns fotografier tagna av andra eller t.ex. en affisch?

Normalt behövs inget tillstånd om  fotografierna och/eller affischerna syns i bakgrunden på det material du filmar eller om de annars har en sekundär roll i förhållande till helheten.  

12. Jag skulle vilja använda andras text i mitt eget skrivande. Är det tillåtet?

Citeringsrätten är en inskränkning i upphovsmannens ensamrätt. Citeringsrätten utnyttjas allmänt inom vetenskapligt arbete, i samband med undervisning samt vid recensioner av andras verk. Det är möjligt att citera även i andra sammanhang. Det är bara tillåtet att citera publicerade verk, dvs. sådana verk som upphovsmannen eller någon annan med upphovsmannens tillstånd har gjort tillgängliga för allmänheten. Citatet ska ha ett relevant samband med verket där citatet används. Det ska med andra ord fylla en hänvisningsfunktion. Hur långt citatet ska vara, dvs. "den omfattning som motiveras av ändamålet" har inte definierats i lagen utan måste alltid avgöras separat vid varje fall. Allmänt kan man säga att citatet inte får vara mycket långt men inte heller så kort att det ger en felaktig uppfattning om det citerade verket.  När man citerar ett verk ska man alltid komma ihåg att ange källan till citatet, vanligtvis upphovsmannens och verkets namn. Observera att en samling som består av enbart citat inte fyller hänvisningsfunktionen som är en förutsättning för laglig citering eftersom citaten då inte används till att åskådliggöra den egna texten. Det är således inte tillåtet att publicera en samling som består av bara citat. I de fall där gränsen för ovanbeskrivna kriterierna till citeringsrätt överskrids måste man få tillstånd av upphovsmannen att använda dennes text.

13. Får man återge ett fotografi?

Det är tillåtet att återge ett fotografi i en vetenskaplig framställning (t.ex. ett lärdomsprov) eller i en kritisk framställning (t.ex. en recension av ett lärdomsprov i en tidskrift) om bilden har ett samband med texten och det är motiverat att återge bilden för att förtydliga eller åskådliggöra framställningen.

14. Hur länge gäller upphovsrätten?

Upphovsrätten är tidsmässigt begränsad så att man efter skyddstidens utgång fritt får använda verket utan särskilt tillstånd. Upphovsrätten gäller under upphovsmannens livstid samt i 70 år efter dennes död. Skyddstiden för gemensamma verk beräknas från utgången av den sist avlidne upphovsmannens dödsår.  Skyddstiden för ett filmverk kalkyleras från det år då den sista personen som medverkat i form av regissör, manusförfattare, dialogförfattare eller filmmusikkompositör avled.


Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Google+ More sharing options

[site.printView.toTop]