[site.printView.toContent]

Kopiosto

[site.printView.functionButtons]

[site.printView.index]

Kopiosto

Kompensationsavgift

Med kompensationsavgiften kompenseras utövare av skapande arbete för att deras verk, till exempel musik eller filmer, kopieras för privat bruk.Med kopiering för privat bruk avses kopiering för eget eller familjemedlemmars bruk. År 2014 uppgick kompensationsavgiften till 6,1 miljoner euro, varav Kopiostos andel, som delades ut i form av personliga ersättningar, var 1,4 miljoner euro och AVEK:s andel, avsedd för upphovsmännens gemensamma ändamål, var 1,3 miljoner euro.

Fram till slutet av 2014 inkluderades avgiften i försäljningspriset på lagringsapparater och -plattformar. Från den 1 januari 2015 finansieras ersättningen för privat kopiering ur statens budget och den kommer att uppgå till 11 miljoner euro under de kommande två åren. I fortsättningen kommer kopieringsmängden att kontrolleras genom undersökningar som UKM låter göra.

Kompensationsavgiften stöder skapande arbete

Intäkterna från kompensationsavgiften betalas till utövare av skapande arbete och utövande artister. Största delen av avgifterna betalas direkt till upphovsmännen och artisterna. Eftersom TV-program i omfattande utsträckning spelas in i hemmen delar man ut ersättningar bland annat till upphovsrättshavare av finländska TV-program. Exempelvis skådespelarna i ett program eller regissören till programmet kan vara upphovsrättshavare.

Kompensationsavgiftsmedel används även för upphovsmännens gemensamma bruk. Det här innebär att de används till att främja musik-, film-, TV- och videokultur. Genom kompensationsavgiftsmedlen har man sedan 1985 gett stöd till cirka tusen dokumentär- och kortfilmer samt lika många musikvideor och -dokumentärer. Dessutom har tusentals ljudinspelningar producerats med stöd av kompensationsavgiftsmedlen. Genom medlen stöder man även upphovsmännens utbildning.

Ungefär 70 procent av ersättningar för kompensationsavgifter i anslutning till lagring av levande bilder utdelas via Kopiosto. Kopiosto delar ut ersättning direkt till upphovsmän till TV-program. Centralen för audiovisuell mediekultur AVEK, som verkar i anslutning till Kopiosto, delar ut medel för främjandet av finländsk film-, video- och TV-kultur. 

Kompensationsavgiften grundar sig på lagen

Privat kopiering är tillåten enligt lagen i Finland. I takt med att bandspelarna blev vanliga på 1970-talet ökade även kopieringen i hemmen explosionsartat. För att kompensera upphovsmännen för denna privata kopiering har man sedan 1984 uppburit kompensationsavgift.

EU-direktivet om upphovsrätten i informationssamhället förutsätter att rättsinnehavare till verk får en rimlig kompensation för privat kopiering. Följande EU-länder uppbär kompensationsavgift: Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Holland, Italien, Lettland, Litauen, Polen, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. EU:s medlemsländer får själva besluta på vilket sätt en lämplig kompensation till utövare av kreativt arbete ordnas.

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Google+ More sharing options

[site.printView.toTop]