[site.printView.toContent]

Kopiosto

[site.printView.functionButtons]

[site.printView.index]

Kopiosto

Kopieringslicens för kopiering av böcker och tidskrifter och digital användning av verk

Kopiosto beviljar licenser för kopiering av olika material inom samtliga områden i samhället. Kopiostos kopieringslicens omfattar mångsidigt både inhemskt och utländskt material från Helsingin Sanomat och Kauppalehti till Wall Street Journal.

Med kopieringslicensen är det tillåtet att kopiera så gott som alla slags publikationer, såsom

  • faktalitteratur
  • skönlitteratur
  • tidningsartiklar
  • yrkestidskrifter och vetenskapliga tidskrifter
  • användarmanualer
  • forskningsrapporter

Vad bygger Kopiostos licens på?

Kopiostos kopieringslicenser bygger på fullmakter som rättsinnehavarna gett Kopiosto samt på undervisnings- och kulturministeriets godkännandebeslut i enlighet med 26 § i upphovsrättslagen. Över 50 000 inhemska upphovsmän och förläggare har gett Kopiosto befogenhet att å deras vägnar bevilja licenser för kopiering och digital användning av sina verk. Med stöd av ömsesidighetsavtal som Kopiosto ingått med sina utländska systerorganisationer företräder Kopiosto dessutom också utländska upphovsmän inom det skapande området. 13, 13a, 14 och 26 § i upphovsrättslagen utsträcker Kopiostos licenser även till andra än de upphovsmän och förläggare som är medlemmar i Kopiosto.

Rättsinnehavarna kan, om de så vill, förbjuda fotokopieringen och den digitala kopieringen av sina verk. Kopiosto upprätthåller en förteckning över de rättsinnehavare och verk som omfattas av förbudet och som meddelats till Kopiosto.

Licenser och ersättningar bygger på undersökningar

Mängden kopiering och dess innehåll undersöks regelbundet inom olika sektorer. Utifrån undersöknings- och rapporteringsresultaten fastställs den rätta ersättningsnivån och fattas beslut om utdelningen av ersättningar till rättsinnehavare.


Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Google+ More sharing options

[site.printView.toTop]