[site.printView.toContent]

Kopiosto

[site.printView.functionButtons]

[site.printView.index]

Kopiosto

Upphovsrättsavtal

Med Upphovsrättsavtalet (det vill säga avtalet om överföring av upphovsrättigheter) samlar AV-upphovsorganisationerna in ensamrätter från AV-upphovsmän på bestämda massanvändningsområden för verken. Dessa användningsområden är användning av televisions- och radioprogram inom undervisning, vidaresändning av televisionskanaler, offentlig överföring, offentligt uppvisande, nätlagringstjänster och icke-kommersiell inspelning samt administration av kompensationsavgiften.

Avsikten med insamlandet av de direkta ensamrätterna är att förstärka AV-upphovsmännens ekonomiska ställning och bestämmanderätten i anslutning till deras verk.

Kopiostos roll

AV-upphovsmannen ingår ett Upphovsrättsavtal med AV-upphovsorganisationen. Organisationerna förflyttar dock administrationen av de insamlade ensamrättigheterna till Kopiosto, som därefter ännu effektivare kan övervaka AV-upphovsmännens intressen samt samla in och redovisa deras ersättningar. Upphovsrättsavtalet utvidgar och förstärker alltså de rättigheter som AV-upphovsmannen möjligtvis redan tidigare gett Kopiosto genom bevakningsfullmakten.

Kopiosto ansvarar för AV-upphovsmännens del för att koncentrerat samla in Upphovsrättsavtal.

Ingående av avtal

Avtalet tecknas i första hand elektroniskt via länken som finns i högra kanten av denna sida. För att kunna teckna ett avtal elektroniskt krävs inloggning med nätbankskoder.

Om det inte finns möjlighet att teckna avtalet elektroniskt, kan avtalet tecknas även på papper. Avtalsdokument kan laddas ner och skrivas ut på sidan ”Avtalsdokument” eller beställas direkt från Kopiosto. Kopiosto ansvarar för att de undertecknade avtalen levereras till avtalets bägge parter.

Före du ger Upphovsrättsavtal, läs igenom det här dokumentet

Upphovsrättsorganisationernas verksamhet påverkas från början av 2017 av den nya lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt. Dess mål är att främja öppenheten i förvaltningen av upphovsrätt och god förvaltningssed.

Upphovsrättsorganisationerna är enligt lagen skyldiga att ge rättsinnehavarna vissa uppgifter, till exempel om de rättigheter som de förvaltar och om rättsinnehavarnas valmöjligheter. Dessa uppgifter har sammanställts i detta dokument.

Före du ger en personlig fullmakt till en av Kopiostos medlemsorganisationer, läs igenom det här dokumentet.Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Google+ More sharing options

[site.printView.toTop]