[site.printView.toContent]

Kopiosto

[site.printView.functionButtons]

[site.printView.index]

Kopiosto

Ersättningar för tv- och radioprogram 

Kopiosto utbetalar personliga ersättningar till programmakare  och utövande artister på radio och tv. När det gäller upphovsmän till musik och musikartister sköts avräkningen av Teosto och Gramex. De ersättningar som avräknas till upphovsmännen uppbärs för vidareanvändningen av programmen, till exempel för inspelning i hemmen eller på läroanstalter.

Utländska upphovsmän till tv-program får ersättningar för vidareanvändning när det gäller vissa ersättningstyper. Detta sker i enlighet med de ömsesidiga avtal Kopiosto har ingått. Även finländska upphovsrättshavare kan få ersättningar för sina audiovisuella verk från sådana länder via Kopiosto.

Ersättningarna för tv-program avräknas en gång per år. Varje år utbetalas de ersättningar som inkasserats under föregående år. Avräkningen sker enligt avräkningsprinciper som fastställs årligen.

Kopiosto erlägger i huvudsak de personliga ersättningarna åt freelancers. Privatkopieringsersättningen betalas även åt fast anställda vid broadcastingföretag.  Angående andra ersättningar som Kopiosto redovisar, har de fast anställda överlämnat sina rätter åt arbetsgivaren t.ex. i sitt arbetskontrakt. Alla som har ett anställningsförhållande till obundna producentföretag räknas som freelancers i Kopiostos redovisningar.

De olika ersättningstyperna när det gäller upphovsrättsersättningar för tv-program är följande:

Ersättning för privat kopiering (HYMATV)
Ersättning för inspelning i utbildningssyfte (OPKO)
TV Finland-ersättning (TVFIN)
Ersättning från Sjömansservicebyrån (MEPA)
Ersättning för användning på institutioner (LAITV)
Ersättningar för användning på bibliotek (KIRTVO och KIRTVL)
Ersättning för distribution i nordiska kabelnät (KAPO)

Ersättningarna för användningen av radioprogram avräknas till upphovsrättshavarna enligt två huvudprinciper:

När det gäller radioprogram avräknas ersättningarna för privat bruk (HYMARA) och ersättningarna för inspelning i utbildningssyfte (OPRA) till olika grupper av upphovsrättshavare enligt en separat överenskommelse mellan medlemsorganisationerna. Uppgifterna om grunderna för utdelning till enskilda upphovsrättshavare får Kopiosto av sina medlemsorganisationer.

Ersättningarna för användning på bibliotek och på institutioner baserar sig på uppgifter om sålda ljudupptagningar från Rundradions Kassettjänst.

De olika ersättningstyperna när det gäller upphovsrättsersättningar för radioprogram är följande:

Ersättning för privat kopiering (HYMARA)
Ersättning för inspelning i utbildningssyfte (OPRA)
Ersättning för användning på institutioner (LAIRAD)
Ersättningar för användning på bibliotek (KIRRAO och KIRRAL)

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Google+ More sharing options

[site.printView.toTop]