[site.printView.toContent]

Kopiosto

[site.printView.functionButtons]

[site.printView.index]

Kopiosto

Ersättningar till en avliden upphovsrättshavare

Den upphovsrättsliga skyddstiden är upphovsmannens livstid samt 70 år efter dennes död. För en utövande konstnär är skyddstiden 50 år från inspelningen av uppförandet. Efter upphovsmannens död övergår alla rättigheter till dödsboet, precis som all annan egendom. Vid ett dödsfall kan den dödes upphovsrättsersättningar utbetalas efter det att Kopiosto har fått redogörelse om skiftat eller oskiftat dödsbo.

Upphovsrättsersättningarna betalas antingen till ett oskiftat dödsbo eller till varje upphovsrättshavare. Upphovsrättsersättningar som fås i arv eller via testamente beskattas som kapitalinkomst.

 Om upphovsmannen under sin livstid inte gett en Kopiosto-fullmakt, måste dödsboet sända in ett fritt formulerat och undertecknat  betalningskrav på dennes upphovsrättsersättningar (alltid när det samlats ersättningar). Pappren om arvingarna sänds till Kopiosto bara en gång.

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Google+ More sharing options

[site.printView.toTop]