[site.printView.toContent]

Kopiosto

[site.printView.functionButtons]

[site.printView.index]

Kopiosto

Avräkning

För att kunna betala ut ersättningar måste Kopiosto ha följande aktuella uppgifter


I de rapporter som produktionsbolagen skickar in till Kopiosto finns bara namnen på upphovsmännen. För att Kopiosto ska kunna betala ut ersättningar måste upphovsmännen själva meddela Kopiosto sina kontaktuppgifter. Ändringar i bankförbindelseuppgifterna kan av säkerhetsskäl endast meddelas skriftligt och undertecknat, de kan inte lämnas per telefon eller e-post.

Korrigering av fel

Det är viktigt att upphovsmannen kontrollerar uppgifterna i den avräkningsnota som skickas till honom.  Om avräkningsnotan innehåller felaktiga eller bristfälliga uppgifter när det gäller program, ska upphovsmannen be sändarföretaget eller produktionsbolaget att sända upphovsmannauppgifterna till Kopiosto (en anmälan om programinnehåll eller färdigställande, eller Rundradions stairs-utskrift). Anmälan ska alltid göras skriftligt. Upphovsmannen kan även själv sända Kopiosto en lista över de program han gjort. Av listan skall framgå programtitel, sändningsdag och -kanal samt i vilken egenskap upphovsmannen har medverkat i programmet. Om det finns flera upphovsmän i samma egenskap ska man anteckna allas namn och andelar separat.

En rättelsebegäran kan framföras för tre föregående avräkningar av varje avräkningsslag. Rättelser som görs efter avräkningen kan även medföra negativa ersättningssummor till olika upphovsmän. Negativa rättelser uppstår bland annat i följande fall:

  • en ny egenskap tillförs programmet
  • till programmet tillförs en person/personer i någon upphovsmannakategori (filmare, manusförfattare, skådespelare, mm.).


Om upphovsmannen är missnöjd med hur programmet har klassificerats kan han sända en rättelsebegäran till avräkningsreklamationsnämnden. Avräkningsreklamationsnämnden består av yrkesfolk inom audiovisuell produktion och den representerar alla centrala upphovsmannagrupper. Nämnden samlas vid behov. Förutom följebrevet måste även ett prov på programmet bifogas till rättelsebegäran. Rättelsebegäran med tillhörande prov ska adresseras till avräkningsreklamationsnämnden och den kan skickas till Kopiosto.

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Google+ More sharing options

[site.printView.toTop]