[site.printView.toContent]

Kopiosto

[site.printView.functionButtons]

[site.printView.index]

Kopiosto

Kopiosto i korthet 

Kopiosto är en gemensam upphovsrättsorganisation för upphovsmän, förläggare och utövande konstnärer. Kopiosto är en icke-vinstdrivande organisation som beviljar licenser för användning av verk och avräknar de inkasserade ersättningarna till verkens upphovsmän eller till deras representanter. Kopiosto informerar också om upphovsrätt och ger råd till verkanvändarna. Kopiosto grundades 1978 och har 45 medlemsorganisationer som verkar på många olika sätt inom kultur- och informationsområdet.

I anslutning till Kopiosto verkar Centralen för audiovisuell mediekultur, AVEK, som kanaliserar en del av medlen till upphovsmännens gemensamma bruk

Genom sina medlemsorganisationer har Kopiosto fullmakt att representera 50 000 finländska upphovsrättshavare. Kopiosto förhandlar med sina medlemmar om  lösningar som garanterar en tillräcklig ersättningsnivå och en rättvis fördelning av ersättningsintäkterna till medlemmarna.

Via de reciprocitetsavtal som Kopiosto ingått med sina utländska systerorganisationer representerar Kopiosto även utländska upphovsmän inom den skapande branschen.


Kopiosto beviljar upphovsrättslicenser

Kopiosto beviljar omfattande upphovsrättslicenser för fotokopiering av trycksaker bl.a. på läroanstalter, företag och inom den offentliga förvaltningen. Licenser beviljas även till användning av inspelade tv- och radioprogram på läroanstalter, bibliotek och olika institutioner, samt till distribution av tv-kanaler t.ex. i kabel- och centralantennät.


Kopiosto delar ut upphovsrättsersättningar

Kopiosto delar ut de inkasserade upphovsrättsersättningarna till upphovsmän, utövande konstnärer och förläggare.

Ersättningar som uppbärs på fotokopiering delas ut via medlemsorganisationerna, till upphovsmännen huvudsakligen i form av stipendier och till förläggare som direkta ersättningar. Bland annat Finlandia- och Warelius-prisen finansieras med  upphovsrättsersättningar som uppburits av Kopiosto.

De ersättningar som inkasseras för radio- och tv-program avräknar Kopiosto till programmens upphovsmän och artister huvudsakligen i form av personliga ersättningar. Kompensationsavgiften för privat bruk av verk är ett exempel på en sådan ersättning. Ersättningarna för distribution av tv-program i t.ex. kabel- och centralantennät utbetalas till utländska tv-bolag, filmproducenter samt andra upphovsrättshavare.  

AVEK använder intäkterna från kompensationsavgiften till att stödja produktion och distribution av audiovisuella program, till fortbildning av yrkesfolk inom det audiovisuella området samt till stöd för festivaler och annan audiovisuell kultur.

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Google+ More sharing options

[site.printView.toTop]