Siirry sisältöön

Kopiosto

Toimintonäppäimet

Sisällysluettelo

Kopiosto

Kopioston viestinnän tietosuojaseloste

Tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on tuoda rekisteröidyn tietoon EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679) informointivelvoitteen edellyttämät tiedot.

Laatimispäivä 24.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

Kopiosto ry (0414755-2)
Hietaniemenkatu 2, 00100 Helsinki
09 431 521, kopiosto(at)kopiosto.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Maria Bregenhøj
Hietaniemenkatu 2
00100 Helsinki 
09 431 521 
maria.bregenhoj(at)kopiosto.fi

Yhteyshenkilö tietosuojaa koskevissa asioissa

Sami Kokljuschkin
Hietaniemenkatu 2
00100 Helsinki 
09 431 521
sami.kokljuschkin(at)kopiosto.fi

2. Rekisterin nimi

Kopioston viestinnän rekisteri

3. Rekisteröidyt henkilöt

Kopioston sidosryhmien edustajat kuten:

  • Kopioston luottamushenkilöt
  • Kopioston jäsenjärjestöjen henkilökunta ja siihen rinnastettavat henkilöt
  • Kopioston yhteistyökumppanit
  • Kopioston työntekijät
  • Kopioston entiset työtekijät
  • Kansanedustajat ja heidän avustajansa
  • Eduskunnan henkilökuntaa
  • Ministeriöiden virkamiehiä ja muuta henkilökuntaa


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään ainoastaan tarkasti määriteltyihin tarkoituksiin. Tähän rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään Kopioston järjestämien tilaisuuksien kutsujen ja virallisten tiedotteiden välittämiseen.

Rekisteröidyn henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Rekisteröity henkilö voi halutessaan pyytää henkilötietojensa poistamista sähköpostitse viestinta@kopiosto.fi.

Henkilötietoja ei käytetä suoramarkkinointia, etämyyntiä, markkina- ja mielipidetutkimusta eikä henkilötietomatrikkeli tai sukututkimusta varten.

5. Rekisterin tietosisältö  

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: henkilön tiedot, kuten etunimi, sukunimi, titteli ja/tai asema yhteisössä, postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Lisäksi voidaan kerätä kutsu- ja osallistumistiedot Kopioston järjestämistä tilaisuuksista sekä näihin liittyviä tarjoilutietoja, kuten erikoisruokavaliot.

6. Henkilötietojen säilyttämisaika

Henkilötietoja säilytetään toistaiseksi. Henkilötietojen säilyttämisen tarpeellisuutta arvioidaan vuosittain ja tarpeettomat tiedot poistetaan. Tapahtumien yhteydessä rekisteröidyn ilmoittamat tiedot erikoisruokavaliosta poistetaan tapahtuman jälkeen.

7. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat tallennetut henkilötiedot ja pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan ja täydentämään virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistetuksi. Tämä ei kuitenkaan koske sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä rekisterinpitäjän määrittämän tämän tietosuojaselosteen käyttötarkoituksen toteuttamiseksi tai joiden säilyttämistä laki edellyttää.

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa ja rajoittaa sitä, että rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja, jos se tapahtuu rekisteröidyn mielestä tietosuojalainsäädännön vastaisesti tai ilman oikeutta käsitellä jotain henkilötietoja.

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjälle toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytössä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Rekisteröidyllä on oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos tietojen käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja tietoja käsitellään automaattisesti.

Jos rekisteröity katsoo, että rekisterinpitäjä on käsitellyt hänen henkilötietoja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön vastaisesti, rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle (Tietosuojavaltuutetun toimisto).

Rekisteröity voi toteuttaa tämän kohdan mukaiset oikeudet rekisterinpitäjän toimistossa henkilökohtaisesti tai lähettämällä omakätisesti allekirjoitetun kirjeen kohdassa 1 mainitulle yhteyshenkilölle.

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavia tietoja saadaan rekisteröidyltä itseltään, hänen edustamaltaan taholta tai internetistä esimerkiksi yhteisön kotisivuilta.

9. Henkilötietojen luovutukset kolmansille osapuolille ja henkilötietojen käsittelijät

Kopiosto ei luovuta, rekisteröidyn henkilötietoja kolmansille osapuolille. Kopioston viestinnän rekisterin mukaisiin henkilötietoihin on pääsy vain niillä työntekijöillä, joiden työtehtävät sitä edellyttävät.

Rekisterinpitäjä voi ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin sopimusjärjestelyin taataan, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Kopiosto ei siirrä henkilötietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Kopiosto ei käytä henkilötietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin sisältämiä tietoja käsitellään aina luottamuksellisesti ja kulloinkin voimassaolevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Sähköisessä muodossa olevat rekisterin sisältämät tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmiin, jotka on suojattu ulkopuolisilta palomuureilla, pääsynvalvonnalla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Pääsy rekisterin mukaisiin henkilötietoihin on vain niillä työntekijöillä ja ylläpitäjillä, joiden työtehtävät sitä edellyttävät. Rekisterinpitäjän palveluksessa olevia työntekijöitä sitoo henkilötietoja koskeva salassapitositoumus. Järjestelmät sijaitsevat lukitussa tilassa EU:n talousalueella, johon on asiattomilta pääsy estetty.

13. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Kopiostolla on oikeus muuttaa tietosuojaselostetta. Muutoksista ilmoitetaan Kopioston internet- sivuilla.

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Google+ More sharing options

Siirry alkuun