Siirry sisältöön

Kopiosto

Toimintonäppäimet

Sisällysluettelo

Kopiosto

Kopioston säännöt

Säännöt vahvistettu 27.4.2017

Nimi, kotipaikka ja tarkoitus

1 §
Yhdistyksen nimi on Kopiosto r.y., ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa tekijänoikeuslainsäädännön tarkoittamien oikeuksien haltijoiden yhteistä etua oikeuksien käyttöä koskevissa asioissa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys seuraa tekijänoikeusolojen ja lainsäädännön kehitystä, tekee aloitteita tekijänoikeuslainsäädännön kehittämiseksi sekä edustaa jäseniään tekijänoikeuslainsäädäntöön perustuvia oikeuksia koskevissa asioissa ja tekee käyttöehtoja koskevia sopimuksia sekä valvoo näiden sopimusten noudattamista.

Yhdistys voi tarkoituksensa saavuttamiseksi perustaa ja kartuttaa rahastoja, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia, harjoittaa julkaisutoimintaa, hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä. Yhdistys voi liittyä jäseneksi kansainvälisiin ja kansallisiin järjestöihin.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille.

Yhdistyksen jäsenet

3 §
Kopioston jäseneksi voidaan kirjallisesta hakemuksesta hyväksyä valtakunnallinen, rekisteröity yhdistys, joka täyttää seuraavat edellytykset:
Yhdistyksen keskeisenä tehtävänä on edistää tekijänoikeuslainsäädännön tarkoittamien oikeudenhaltijoiden etua ja valvoa heidän oikeuksiaan.
Yhdistys edustaa merkittävässä määrin sellaisia oikeudenhaltijoita, joilla on Kopioston hallinnoimien oikeuksien luokkiin kuuluvia tekijänoikeuslainsäädännössä tarkoitettuja oikeuksia, mutta jotka eivät ole Kopiostossa kyseisten oikeuksien osalta edustettuina toisen jäsenyhdistyksen kautta.
Jäseneksi hyväksymisen yhteydessä yhdistys siirtää kyseisiä oikeuksia Kopiostolle jonkin tai joidenkin Kopioston hallinnoimien oikeuksien luokkien osalta merkittävässä määrin.

Yhdistyksen jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksun, uusi jäsen myös liittymismaksun. Maksujen suuruuden päättää syyskokous.  

4 §
Yhdistyksen kokous voi erottaa jäsenen, joka ei noudata yhdistyksen sääntöjä tai tehtyjä päätöksiä tai toimii yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti.

Yhdistyksen hallinto

5 §
Yhdistys kokoontuu vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen. Kevätkokous pidetään viimeistään toukokuussa ja syyskokous viimeistään joulukuussa.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, milloin yhdistyksen hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään kolmannes yhdistyksen jäsenistä sitä pyytää ilmoittamansa asian käsittelemiseksi. Kutsu yhdistyksen kokoukseen lähetetään jäsenille kirjeellä tai sähköpostilla jäsenluetteloon merkittyyn osoitteeseen neljätoista päivää ennen kokousta.

6 §
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

a) tarkistetaan kokousedustajien valtakirjat ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
b) valitaan kokoukselle puheenjohtaja, pöytäkirjantarkastajat ja muut kokousvirkailijat,
c) käsitellään hallituksen edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös ja esitetään tilintarkastajan lausunto,
d) päätetään yhteishallinnointilain tarkoittaman vuotuisen avoimuusraportin hyväksymisestä,
e) päätetään edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
f) päätetään jakamatta jääneiden tekijänoikeuskorvausten käytöstä sekä yleisistä periaatteista,
joiden mukaisesti tällaiset varat käytetään
g) käsitellään asiat, jotka yhdistyksen jäsen on halunnut ottaa käsiteltäväksi ja joista on kirjallisesti ilmoitettu hallitukselle kokousta edeltävän helmikuun 28 päivään mennessä,
h) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

a) tarkistetaan kokousedustajien valtakirjat ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
b) valitaan kokoukselle puheenjohtaja, pöytäkirjantarkastajat ja muut kokousvirkailijat,
c) vahvistetaan hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten palkkiot ja muut etuudet sekä tilintarkastajan palkkio,
d) valitaan hallituksen puheenjohtaja,
e) valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten sijaan,
f) valitaan tilintarkastaja,
g) vahvistetaan jäsenyysmaksut,
h) vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio,
i) käsitellään asiat, jotka yhdistyksen jäsen on halunnut ottaa käsiteltäväksi ja joista on kirjallisesti ilmoitettu hallitukselle kokousta edeltävän syyskuun 30 päivään mennessä,
j) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen kokouksessa käsitellään lisäksi seuraavat asiat:
a) päätetään oikeudenhaltijoille kuuluvien tekijänoikeuskorvausten jakamisessa noudatettavista yleisistä periaatteista,
b) päätetään tekijänoikeuskorvausten ja niiden sijoittamisesta saatavien tulojen yleisistä sijoitusperiaatteista,
c) päätetään tekijänoikeuskorvauksista ja niiden sijoittamisesta saatavista tuloista tehtäviä vähennyksiä koskevista yleisistä periaatteista,

7 §
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kymmenen muuta jäsentä, joista vähintään yhden on edustettava lehtikustantajia ja yhden kirjankustantajia.

Puheenjohtajan ja muiden jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Viimeksi mainituista on vuosittain erovuorossa viisi. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen.

Jos hallituksen jäsen ennen toimikauden päättymistä eroaa tai hänet valitaan hallituksen puheenjohtajaksi, hänen tilalleen valitaan seuraavassa yhdistyksen kokouksessa toinen jäsen siksi ajaksi, jonka eronnut olisi ollut vielä hallituksen jäsenenä.

Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.

Hallitus nimittää vaalivaliokunnan, jonka tehtävänä on esittää yhdistyksen kokoukselle ehdokkaita hallituksen puheenjohtajaksi ja hallituksen jäseniksi. Ehdotus ei sido yhdistyksen kokousta. Vaalivaliokunnan jäsenten toimikausi on syyskokousten välinen aika.

Hallitus voi asettaa avukseen jaostoja ja työryhmiä.

8 §
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai kolmen hallituksen jäsenen sitä vaatiessa. Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai jommankumman varapuheenjohtajan ja vähintään viiden muun hallituksen jäsenen läsnä ollessa.

9 §
Hallituksen tehtävänä on edustaa yhdistystä, hoitaa jäsenyysasiat, hoitaa yhdistyksen asioita sääntöjen ja kokousten päätösten mukaisesti, nimittää ja erottaa yhdistyksen toimitusjohtaja sekä valvoa yhdistyksen toimiston toimintaa.

Hallitus päättää seuraavista asioita:
a) riskienhallintaperiaatteista,
b) kiinteän omaisuuden hankintaa, myyntiä tai kiinnittämistä koskevista periaatteista,
c) tytäryhteisön perustamisesta sekä toisen yhteisön tai sen osuuksien tai oikeuksien hankinnan hyväksymisestä sekä muista merkittävistä organisatorisista muutoksista, joilla on merkitystä tekijänoikeuden yhteishallinnointiin,
d) lainojen ottamisesta ja myöntämisestä sekä näihin liittyvistä vakuuksista.

10 §
Yhdistyksellä on toimitusjohtaja, joka vastaa yhdistyksen operatiivisesta toiminnasta. Toimitusjohtajan tehtävistä ja valtuuksista päättää hallitus.

11 §
Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajalla ja toimitusjohtajalla kummallakin yksin sekä hallituksen nimenkirjoittajiksi nimeämillä toimihenkilöillä kullakin yksin.

12 §
Tilintarkastajan toimikausi on kalenterivuosi.

Yhdistyksen tilintarkastajana toimii Kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

13 §
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.  Kultakin tilikaudelta laadittava tilinpäätös on jätettävä tilintarkastajalle tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

14 §
Yhdistyksen sääntöjä voidaan muuttaa tai yhdistys purkaa, mikäli ehdotuksen puolesta äänestää kolme neljäsosaa kokouksessa läsnä olevista.

15 §
Yhdistyksen purkautuessa sen varat on käytettävä näiden sääntöjen 2 §:n 1 momentissa mainittuihin tarkoituksiin.


Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Google+ More sharing options

Siirry alkuun