[site.printView.toContent]

Kopiosto

[site.printView.functionButtons]

[site.printView.index]

Kopiosto

Utredning av digitaliserings- och användningsbehov på bibliotek gällande material som skyddas av upphovsrätten

2.2.2017
Hösten 2016 utredde Kopiosto digitaliserings- och användningsbehoven på allmänna bibliotek för material som skyddas av upphovsrätten. Utredningen genomfördes i samarbete med nätverket Kirjastot.fi. Den elektroniska enkätundersökningen besvarades av 127 allmänna bibliotek på olika håll i Finland.


I utredningen kartlades hurdant material biblioteken vill digitalisera och förmedla till allmänheten på nätet samt hurdana evenemang, tillfällen, verkstäder och andra tjänster biblioteken ordnar samt hurdant upphovsrättsskyddat material som används vid dessa evenemang och i marknadsföringen av dem. Dessutom frågades det om användningen av Yles inspelningar och tjänster vid de evenemang som biblioteket ordnar samt handledningen i mediefostran.

Baserat på undersökningen förmedlar 11 procent av biblioteken redan nu digitaliserat material i sina samlingar till allmänheten och strax över 40 procent ämnar att eller skulle i framtiden vilja digitalisera och förmedla sådant material. Mest ville man förmedla litterära verk, såsom lokalhistorik och annat material inom lokalhistoria, som hör till samlingen. Ungefär en tredjedel av biblioteken var dessutom intresserade av att nu eller i framtiden digitalisera och till allmänheten förmedla någon av sina samarbetspartners, såsom hembygdsföreningens, material.

I stort sett alla bibliotek som besvarade enkäten ordnar evenemang, verkstäder och andra tillfällen där det finns behov av att använda olika typer av material som skyddas av upphovsrätten, såsom utdrag ur böcker, böckers illustrationer och omslag. Verkens illustrationer och omslagsbilder samt bilder på författarna behövs även i marknadsföringen och kommunikationen om evenemangen. Cirka hälften av dem som svarade uppgav att de har skaffat tillstånd till att använda bilder och annat material i marknadsföringen av evenemangen.

I utredningen frågades det även om användningen av Rundradions inspelningar samt Rundradions TV-sändningar och Yle Areenas och Arkivets arkiv på biblioteken. 77 procent av biblioteken som besvarade enkäten lånar ut Yles filmer, serier och andra inspelningar till allmänheten. Däremot visas Yles direkta TV-sändningar mer sällan på biblioteken – endast 9,4 procent av biblioteken som besvarade enkäten visar ibland Yles direktsändningar för allmänheten. Knappt 40 procent av biblioteken erbjuder kunderna handledning i användningen av Yles nättjänster.  

Lite mindre än hälften av biblioteken ordnar verkstäder, klubbar och andra slags sammankomster för stöd i mediefostran. Biblioteken i vilka den här typen av verksamhet ordnas, ordnar verksamheten i huvudsak själva, men även i viss utsträckning i samarbete med andra aktörer, såsom läroanstalter. Verksamheten riktas framför allt till barn och unga. Också i undervisningen av mediefostran används olika typer av mediaprodukter och annat material som skyddas av upphovsrätten, såsom fotografier och teckningar, musik, texter och videomaterial. Fler än 60 procent av dem som besvarade enkäten uppgav att man på bibliotekets webbplats skulle vilja publicera verk som skapats i verkstäderna och i annan verksamhet eller på annat sätt presentera eller offentligt förevisa dem i bibliotekets lokaler.

De svarande upplevde att upphovsrättsfrågorna är invecklade och besvärliga för bibliotekets verksamhet, och man önskade förtydliganden av dem samt olika licenslösningar. Många av dem som svarade preciserade också att även om biblioteket för närvarande inte har behov av att digitalisera material som skyddas av upphovsrätten eller använda sådant material i bibliotekets verksamhet, så kan ett sådant behov uppstå i framtiden eller redan vara med i planerna. Man ansåg även att användningsbehoven förändras i takt med de möjligheter som teknikutvecklingen för med sig.

Rapporten hittar du på finska i avsnittet Undersökning

Mer information: licensieringschef Kirsi Salmela, kirsi.salmela[at]kopiosto.fi

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Google+ More sharing options

[site.printView.toTop]