[site.printView.toContent]

Kopiosto

[site.printView.functionButtons]

[site.printView.index]

Kopiosto

Nyheter till rättsinnehavarna som har gett fullmakt

28.3.2017
Upphovsrättsorganisationernas verksamhet påverkas från början av 2017 av den nya lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt. Dess mål är att främja öppenheten i förvaltningen av upphovsrätt och god förvaltningssed. Läs igenom det här om du har gett fullmakt (Kopiosto-bevakningsfullmakt eller Upphovsrättsavtal) före 1.1.2017.

Den nya lagen medför inga betydande ändringar i verksamheten för upphovsrättsorganisationer som verkar i Finland, eftersom organisationernas verksamhet redan i stor utsträckning uppfyller kraven i lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt. Upphovsrättsorganisationerna är emellertid enligt lagen skyldiga att ge rättsinnehavarna vissa uppgifter, till exempel om de rättigheter som de förvaltar och om rättsinnehavarnas valmöjligheter. Dessa uppgifter har sammanställts i detta dokument.

Den nya lagen kräver inga åtgärder av dig och en fullmakt som du gett din medlemsorganisation före den 1 januari 2017 gäller som sådan. Kopiostos licensiering fortsätter inom de områden där den också hittills har genomförts.

Klassificering av rättigheter som ges Kopiosto

 • Kopiostos vårmöte besluter den 27 april 2017 rättighetsklasserna med vilka Kopiosto samlar rättigheter och erbjuder licensieringstjänster. Detaljerad information om klassificeringen publiceras på Kopiostos webbplats efter vårmötet. Fullmakten som du gett tidigare omfattar de rättighetsklasser som vårmötet besluter, så du behöver inte vidta några åtgärder.

 Rättsinnehavarens rätt att välja en kollektiv förvaltningsorganisation

 • Rättsinnehavaren får fritt välja en upphovsrättsorganisation (kollektiv förvaltningsorganisation) som denne ger fullmakt. Fullmakten kan ges även direkt till en upphovsrättsorganisation i en annan EU-medlemsstat och den kan begränsas att gälla endast för ett visst geografiskt område.
 • Kopiostos europeiska systerorganisationer beviljar redan nu på finländska rättsinnehavares vägnar tillstånd enligt avtalen och betalar ersättningar för detta till Kopiosto som betalar ersättningarna till rättsinnehavarna.
 • I Finland finns just inga andra upphovsrättsorganisationer inom Kopiostos verksamhetsområden.

Rättsinnehavarens självständiga rätt att bevilja licens

 • Rättsinnehavaren har oberoende av fullmakten som denne har gett Kopiosto rätt att bevilja tillstånd för icke-kommersiell användning av sina verk. Rätten att bevilja användningstillstånd utökas därmed för rättsinnehavarna som tecknat upphovsrättsavtal. Personer som gett en Kopiosto-bevakningsfullmakt har redan en obegränsad rätt att bevilja användningslicenser.
 • Om ett verk har flera än en rättsinnehavare, behöver licenstagaren naturligtvis tillåtelse även av dem. Till exempel behövs ofta tillstånd även av förläggaren, producenten och övriga upphovsmän.

Rättsinnehavarens rätt att återkalla fullmakter rörande kollektiv förvaltning

 • Rättsinnehavaren har rätt att återkalla en beviljad fullmakt delvis eller helt.
 • Uppgifterna om tillvägagåendet vid återkallande publiceras på Kopiostos webbplats efter vårmötet.
 • Uppsägningstiden för återkallandet av fullmakten ska vara rimlig, högst sex månader, eller uppsägningen kan förutsättas träda i kraft först i slutet av den räkenskapsperiod då anmälan skickats in.
 • En återkallelse av en fullmakt som getts Kopiosto eller dess medlemsorganisation omfattas inte av andra villkor än längden på uppsägningstiden.
 • Återkallelsen av fullmakten påverkar inte licenserna som Kopiosto har beviljat för upphörandet av fullmakten eller rättigheten att få upphovsrättsersättningar enligt Kopiostos utdelningsbeslut. Återkallelsen inverkar inte heller på Kopiostos plikter rörande förvaltning av upphovsrättsersättningarna, information om repertoaren, exakt och rättidig betalning eller plikten att behandla besvär.

Förfrågningar per e-post till adressen neuvonta(a)kopiosto.fi eller per telefon: Johanna Haapiainen-Makkonen, biträdande jurist, tfn 09 4315 2302 (mån–ons kl. 14–15).

Länkar:

Kopiosto-fullmakt

Upphovsrättsavtal

Lag om kollektiv förvaltning av upphovsrätt (Finlex)

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Google+ More sharing options

[site.printView.toTop]