Siirry sisältöön

Avek

Toimintonäppäimet

Sisällysluettelo

Avek

Koulutustuki

AVEK tukee av-alan tekijöiden jatko- ja täy­dennyskoulutusta myöntämällä sekä henkilö­kohtaisia apurahoja että tukea alan koulutusti­laisuuksien järjestämiseen. 

Koulutustukea ei myönnetä audiovisuaalisen alan ensimmäiseen peruskoulutukseen eikä sellaiseen kou­lutukseen, joka selvästi kuuluu työnantajan maksettavaksi. Tukea kielitaitoon liittyvään koulutukseen myönnetään vain kääntäjille. 

Samalle hakijalle voidaan myöntää apuraha korkeintaan kahden vuoden välein, poikkeuksena kuitenkin samaan koulutushankkeeseen suoraan liittyvät jatkohankkeet tai muut riittävän painavat syyt.

Osalla televisiossa työskentelevistä tekijöistä on lisäksi mahdollisuus hakea tukea Yleisradion kou-lutusrahastosta KOURA:sta, joka jakaa tekijänoikeudellisia korvausvaroja Yleisradiossa tai MTV:ssä työskentelevien ammatillisiin jatko-opintoihin.

Koulutustukihakemukset käsitellään kah­dessa ryhmässä:

- henkilökohtaiset koulutusapurahat, mukaan lukien tutkimus- ja julkaisuapurahat

- kurssien ja muiden koulutustapahtumien tuki

Koulutusapurahat

AVEK myöntää henkilökohtaisia koulutusapu­rahoja audiovisuaalisella alalla taiteel­lisissa, journalistisissa, taiteellis-teknisissä tai tuotannollisissa tehtävissä toimivien henkilökohtaiseen jatko- ja täydennyskoulutukseen.

Koulutusapurahoja myönnettäessä tärkeitä ar­viointikriteereitä ovat hakijan aikaisempi kou­lutus ja työkokemus, aikaisemmat apurahat sekä suunnitellun koulutuksen taso ja sisältö sekä koulutuksen soveltuminen hakijan tarpeisiin.

Tutkimus- ja julkaisutuki

Tutkimus- ja julkaisutukihakemukset pää­tetään osana koulutusapurahoja. Tuki on tarkoitettu ensisijaisesti tekijöiden jat­kotutkimushankkeiden sekä kirjallisten teosten tukemiseen. Tukea voidaan myöntää myös audiovi­suaalisen alan koulutuksen ja ammattilaisten käyttöön tarkoitetun koulutusmateriaalin tuot­tamiseen.

Kurssituki

Kurssituki on tarkoitettu eri tekijä- ja ammatti­ryhmille suunnattujen kurssien ja muiden kou­lutustilaisuuksien järjestämiseen.


Haku- ja päätösmenettely

Koulutustuesta päättää koulutusjaosto. Koulutustuen hakeminen on sidottu jaoston kokousaikoihin. Koulutusjaoston seuraava kokous on tiistaina 23.10.2018. Hakemuksen tulee olla AVEKissa kaksi viikkoa ennen kokousta ja ennen kuin koulutus alkaa.

Henkilökohtaisia koulutusapurahoja haettaessa on käytettävä AVEK-hakujärjestelmää.

Hakemuksen liitteinä tulee olla perustelut, tarkka kuvaus koulutuksen sisällöstä sekä selvitys hakijan aikaisemmasta toiminnasta (CV).

Muuta koulutustukea hae­taan vapaamuotoisilla hakemuksilla. Tutkimus- ja julkaisutukihakemuksen liitteenä on toimitettava tutkimussuunnitelma ja –aikataulu, varainkäyttösuunnitelma, väitöskirjojen ja lisensiaattitutkimusten osalta ohjaavan opettajan lausunto sekä selvitys hakijan aikaisemmasta toiminnasta.

Kurssitukihakemuksesta tulee ilmetä koulutustilaisuuden järjestäjä ja kohderyhmä, koulutuksen sisältö ja sen merkitys kohderyhmän kannalta sekä tilaisuuden kustannukset ja rahoitussuunnitelma.

Tuki maksetaan sitoumusta vastaan. Si­toumuksessa määritellään tuen saajan oikeu­det ja velvollisuudet sekä loppuselvityksen määräaika. Jos tukea ei ole nostettu kuuden kuukauden sisällä päätöksestä, eikä korvaavaa koulutussuunnitelmaa ole esitelty nostamaton tuki palautetaan AVEKin edistämisvaroihin.

Apurahan tai muun koulutustuen käytöstä ja kustannusarvion toteutumisesta on an­nettava kirjallinen selvitys sitoumuksessa mainittuun määräaikaan mennessä. Osa raporteista julkaistaan AVEKin nettisivuilla. Koulutusapurahojen ja kurssituen osalta tulee selvityksessä kus­tannuserittelyn lisäksi olla mm. arviointi koulu­tuksesta ja koulutuspaikasta, yhteyshenkilöt sekä muut oleelliset tiedot. Tutkimus- ja julkai­suapurahan saajan tulee selvityksen lisäksi lä­hettää AVEKille yksi kappale tutkimuksesta tai julkaisusta.

Jos loppuselvitystä ei ole toimitettu määräaikaan mennessä, eikä uutta määräaikaa ole sovittu, on myönnetty tuki maksettava takaisin.

AVEK antaa myönnetystä apurahasta tiedon verottajalle,  verohallinnon vuosittain määrittelemän euromäärän mukaisesti. Vuonna 2016 apurahan antajan oli ilmoitettava verohallinnolle vähintään
1000 euron apurahat.
 

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Google+ More sharing options

Siirry alkuun