Siirry sisältöön

Avek

Toimintonäppäimet

Sisällysluettelo

Avek

DigiDemo-ohjelman avustukset

Avustukset on tarkoitettu digitaalisiin päätelaitteisiin soveltuvien uusien audiovisuaalisten tai muiden kulttuurisisältöjen tuotekehitykseen.

Avustukset myönnetään opetus- ja kulttuuriministeriön AVEKille myöntämästä DigiDemo-ohjelman toimeenpanoon tarkoitetusta määrärahasta, joka on valtion talousarviossa momentilla Rahapelitoiminnan voittovarat taiteen edistämiseen.

DigiDemo-ohjelman avustusten kokonaismäärä vahvistetaan vuosittain opetus- ja kulttuuriministeriön AVEKille myöntämissä valtionavustuspäätöksessä.

AVEK voi myöntää avustuksina vuonna 2018 noin 800 000 euroa, mikäli eduskunta hyväksyy hallituksen esityksen vuoden 2018 valtion talousarvioksi.

Hakuaika ja käsittely AVEKissa

AVEK myöntää avustuksia kaksi kertaa vuodessa. Kevään hakuaika päättyy 31.3. ja syksyn hakuaika 31.10, jollei toisin ilmoiteta AVEKin www-sivuilla. Haun viimeisenä sisäänjättöpäivänä hakemukset tulee jättää AVEK-hakujärjestelmässä viimeistään klo 16.00.

Avustuspäätökset pyritään tekemään kahden kuukauden kuluttua hakuajan umpeutumisesta.

Päätöksistä ilmoitetaan hakijoille kirjallisesti. Myönteisen päätöksen saaneiden hakijoiden kanssa tehdään erillinen sopimus, jossa tarkennetaan mm. avustuksen maksatusta ja käyttöä sekä loppuselvitystä koskevat asiat.

Avustukset maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä maksetaan ensi tilassa sopimuksen allekirjoituksen jälkeen ja jälkimmäinen erä loppuselvityksen hyväksymisen jälkeen. Ensimmäinen maksatuserä on yleensä noin 80 % myönnetystä avustuksesta.

Mihin ja kenelle avustus on tarkoitettu?

DigiDemo on tuotekehitystuki, joka on tarkoitettu uusien audiovisuaalisten tai muiden kulttuurisisältöjen ja niiden kerronnan muotojen kehittämiseen. Avustusta voidaan myöntää demon valmistamiseen, sarjamuotoisen ohjelman pilottijakson valmistamiseen tai konseptin suunnitteluun.

Demo- ja pilottiavustusta voidaan myöntää vain oikeustoimikelpoisille yrityksille, jotka on rekisteröity ennen hakuajan umpeutumista.

Konseptiavustusta voidaan myöntää myös yksityishenkilölle, toiminimelle tai työryhmälle. Hakijana toimii työryhmän nimeämä vastuuhenkilö.

Avustusta ei myönnetä:

 • jo tehtyyn tuotekehitykseen
 • takautuvasti ennen hakuajan päättymistä syntyneisiin kuluihin
 • hankkeisiin, jotka ovat jo pilotti- tai demovaiheessa
 • yrityksen perustoimintaan ja kiinteisiin kuluihin sekä markkinointikuluihin
 • perusohjelmiston tai laitteiden hankintaan
 • oppimateriaalin valmistamiseen yleissivistävää, ammatillista ja korkeakoulutusta varten
 • yksinomaan teknologiapainotteiseen hankkeeseen
 • yksittäisen teoksen valmistamiseen ja tuotantoon
 • verkkokauppojen ja markkinointisisältöjen tai -palvelujen kehittämishankkeisiin
 • opinnäytetöihin tai niiden kehittämiseen


Demo- ja pilottiavustusten suuruus vaihtelee 10 000 – 30 000 euron välillä. Konseptisuunnitteluun myönnetään enintään 5 000 euron avustus.

Millä perusteilla hakemuksia arvioidaan?

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuvat asiantuntijoiden kokonaisarviointiin.

Hakemusten arvioinnissa erityistä huomiota kiinnitetään seuraaviin seikkoihin:

 • kehiteltävän sisällön tai hankkeen uutuusarvoon tai muuhun sisällölliseen innovaatioon
 • perusteluihin konseptin, demon tai pilottijakson tarpeesta
 • hakijan osoittamaan kokemukseen aikaisemmasta vastaavasta toiminnasta
 • hakijan talouden tilaan


Demo- ja pilottiavustukset

Demo- ja pilottiavustusten tavoitteena on kehittää konseptiksi jalostettu sisältöhanke demoksi tai pilotiksi, joilla hanke on esiteltävissä mm. rahoittajille, levittäjille tai jakelijoille kaupallisen mittakaavan tuotantoa varten.

Hakemusten arvioinnissa otetaan yllä mainittujen lisäksi huomioon:

 • demon sisältö- ja kehityssuunnitelma
 • hankkeen kaavailtu ansaintalogiikka
 • valmiin tuotteen markkinointi- ja tai levityssuunnitelma
 • kilpailuanalyysi siten, että hanketta verrataan jo markkinoilla mahdollisesti oleviin kansallisiin tai kansainvälisiin vastaaviin tuotteisiin tai sisältöihin
 • demon tai pilotin kustannusarvio ja arvio lopullisen tuotteen kustannuksista.


Konseptiavustukset

Konseptiavustuksen tavoitteena on kehittää sisältöhankkeen idea demoksi tai pilotiksi.

Hakemusten arvioinnissa yllä mainittujen lisäksi otetaan huomioon:

 • konseptin sisältö- ja kehityssuunnitelma
 • suunnitelma konseptin jatkokehittelystä


Millaisia ehtoja avustusten käyttöön liittyy

Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty ja sellaisin ehdoin, joita avustuksen myöntämisen yhteydessä saajan kanssa tehtävässä sopimuksessa tarkennetaan.

Demo- ja pilottiavustukset voivat olla enintään 60% hankkeen hyväksyttämistä kustannuksista (ks. yllä kohta avustuksia ei myönnetä).

DigiDemo-avustukset ovat EU:n valtiontukisääntelyn mukaista de minimis -tukea (vähämerkityksinen tuki), jonka enimmäismäärä yritykselle voi olla enintään 200 000 euroa kolmen perättäisen verovuoden jakson aikana. Tuen enimmäismäärässä otetaan huomioon kaikkien julkisten rahoittajien yritykselle de minimis -tukena myöntämä rahoitus. Yrityksen on ilmoitettava kaikki sen eri rahoittajilta kahden edeltävän ja kuluvan vuoden aikana saamat de minimis -tuet.

DigiDemo-avustukset ovat yritykselle ja yksityiselle henkilölle veronalaista tuloa. Avustuksen saajan on pidettävä huolta saadun avustuksen ilmoittamisesta verottajalle.

Avustuksen saajan tulee selvittää, onko sillä velvollisuus noudattaa hankintalainsäädäntöä, ja ottaa tämä toiminnassaan huomioon. Myös valtioon, kuntiin tai seurakuntiin kuulumaton avustuksen saaja voi olla velvollinen kilpailuttamaan hankintansa noudattaen hankintalain mukaisia menettelyitä (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 29.12.2016/1397). 

Esteitä avustuksen myöntämiselle

Hakemus hylätään, jos hakija ei ole tehnyt aiemmista AVEKin hakijalle myöntämistä DigiDemo-avustuksista kaikkia pyydettyjä ja tarvittavia selvityksiä, joita aiemmista avustuksista tehdyissä sopimuksissa on edellytetty.

Avustusten haku

Avustukset myönnetään hakemuksesta.

Hakemus tehdään AVEK-hakujärjestelmässä. Hakulomakkeessa on lomakkeen täyttöohjeet.

Hakemukseen tulee liittää:

Demo- ja pilottiavustukset

 • hankkeen kuvaus, käsikirjoitus tai muu sisältö- tai tuotekehityssuunnitelma
 • demon/pilotin tuotantosuunnitelma ja aikataulu
 • kustannusarvio
 • markkinointi- ja levityssuunnitelma
 • selvitys hakijan aikaisemmasta toiminnasta ja talouden tilasta (Viimeisin toiminta- ja tilintarkastuskertomus.Jos yhtiömuoto ei velvoita pakolliseen raportointiin riittää vapaamuotoinen taloudellinen selvitys)


Konseptiavustukset

 • hankkeen kuvaus tai muu sisältö- tai tuotekehityssuunnitelma
 • selvitys aikaisemmasta toiminnasta /yksityishenkilön tai työryhmän hakijoiden cv:t. (jos hakijana yksityishenkilö tai työryhmä)


Lisätietoa:

Tuotantoneuvoja Milla Moilanen, puhelinaika tiistaisin kello 10-12, puh. 040 900 9199.

Yhteydenottopyynnöt myös sähköpostitse: etunimi.sukunimi@avek.kopiosto.fi.

Lisätietoja saa myös AVEKin toimistosta, puh. 09-4315 2350.

Edellisten hakujen päätökset löytyvät täältä.

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Google+ More sharing options

Siirry alkuun