Siirry sisältöön

Avek

Toimintonäppäimet

Sisällysluettelo

Avek

CreMA-stöd för branschövergripande projekt

19.5.2014

CreMA är ett nytt slags flexibelt anslag som är avsett för att kombinera kompetens inom kreativa och övriga branscher samt för att utveckla samarbete och affärsverksamhetsmodeller. CreMA kan sökas 17.4–31.5.2014. Finansiering söks via AVEKs elektroniska ansökningssystem.

AVEK delar ut CreMA-stöd från anslaget som undervisnings- och kulturministeriet anvisat AVEK för branschövergripande produktutvecklingssamarbete mellan företag inom den kreativa branschen. Stödet är avsett för produkt- och tjänsteutvecklingsprojekt där kompetens inom kreativa branscher överförs till andra branscher och affärskompetens inom de andra branscherna överförs till de kreativa branscherna. CreMA utgör en del av undervisnings- och kulturministeriets CreaDemo-anslag som administreras av AVEK och som är avsett för utvecklingsprojekt för kreativ ekonomi och kulturföretagande.

I ansökan våren 2014 delar man ut högst 300 000 € i CreMA-finansiering. Målet är att med hjälp av CreMA-stödet inleda cirka 20–30 branschövergripande pilotprojekt inom kreativa och andra branscher och på så sätt främja uppkomsten av nya produkter, tjänster eller verksamhetsmodeller. Finansieringsbesluten fattas i augusti 2014.

CreMA kan sökas 17.4–31.5.2014.

Finansiering söks via AVEKs elektroniska ansökningssystem

http://194.157.178.216/avekhakemus/avek.html?Crema&sv

Vid ansökning om finansiering ska beaktas att

 • den sökande ska vara ett företag inom en kreativ bransch
 • åtminstone en av samarbetspartnerna i projektet ska vara ett företag inom traditionella industri- eller servicebranscher eller andra branscher
 • man till ansökan ska bifoga en skriftlig förbindelse till projektet av ett företag inom en annan bransch som är samarbetspartner i projektet.

Dessutom borde även svar på åtminstone följande frågor framgå av ansökan:

 • Vilken är intäktsmodellen i projektet?
 • Hur ska projektet produktifieras?
 • Konkurrensanalys, eller finns det redan likadana produkter eller tjänster på marknaden?

Stöd beviljas inte för företagets grundläggande verksamhet och inte heller för

 • anskaffning av anordningar
 • tillverkning av enskilda verk eller produkter
 • utveckling av marknadsföring som hänför sig till företagets grundläggande verksamhet
 • produktutvecklingsprojekt eller beställningsarbeten som utförs för det sökande företagets kunds räkning

Av sökandena förutsätts en egenfinansieringsandel

 • CreMA-finansieringen kan utgöra 60 procent av projektets totala kostnader.
 • Även den sökandes egna arbetskostnader kan räknas med i egenfinansieringsandelen på 40 procent.
 • Det är önskvärt, men inte ett krav, att även ett partnerföretag inom en annan bransch ekonomiskt deltar i projektkostnaderna.

Bedömningskriterier

Stödet är avsett för att inleda pilotprojekt med kreativa branscher och industri- och servicebranscher samt övriga branscher.

Med CreMA-finansieringen stöds projekt som

 • ger upphov till nya produkter, tjänster eller verksamhetsmodeller
 • bidrar till samarbete mellan olika branscher och i synnerhet till samordning av kreativ kompetens och mera traditionell företagskompetens
 • utvecklar företagande inom kreativa branscher.

De projekt som stöds ska ha en betydande inverkan på företagets affärsverksamhet. Projekten ska vara innovativa och i regel betydande för företaget. Dessutom ska projekten ha förutsättningar att uppfylla NTM-centralernas normala kriterier för projekt som stöds.

De ansökningar som kommit in före utgången av den utsatta tiden, dvs. före den 31 maj 2014, bedöms av en expertpanel med representanter för undervisnings- och kulturministeriet, AVEK och NTM-centralerna.

När projekten bedöms betonas i synnerhet deras

 • nyhetsvärde
 • innovativitet
 • ekonomiska genomförbarhet 
 • affärspotential.


För projekt som fått ett positivt finansieringsbeslut betalas stödbeloppet i två rater:

 • 80 procent efter det positiva finansieringsbeslutet
 • 20 procent efter en godkänd rapportering.

Vid rapporteringen om projekten iakttas praxis för AVEKs finansieringar DigiDemo och CreaDemo.

CreMA-stödet utgör de minimis-stöd.

Regionalt synsätt

Ansökan om CreMA-finansiering genomförs i samarbete med följande NTM-centraler. Företag som är verksamma inom dessa regioner kan ansöka on stöd.

NTM-centralen i Södra Savolax: Riitta Kettunen, riitta.kettunen(at)ely-keskus.fi

NTM-centralen i Sydöstra Finland: Eija Karhatsu, eija.karhatsu(at)ely-keskus.fi

NTM-centralen i Kajanaland: Tapani Laitinen, tapani.laitinen(at)ely-keskus.fi

NTM-centralen i Mellersta Finland: Timo Taskinen, timo.taskinen(at)ely-keskus.fi och Saila Pulkkinen, saila.pulkkinen(at)ely-keskus.fi

NTM-centralen i Lappland: Mika Tenhunen, mika.tenhunen(at)ely-keskus.fi

NTM-centralen i Birkaland: Jukka T. Raivio, jukka.raivio(at)ely-keskus.fi

NTM-centralen i Österbotten: Henrik Granqvist, henrik.granqvist(at)ely-keskus.fi

NTM-centralen i Norra Karelen: Seija Varis, seija.varis(at)ely-keskus.fi

    NTM-centralen i Norra Österbotten: Salla Kananen, salla.kananen(at)ely-keskus.fi

NTM-centralen i Norra Savolax: Timo Ollila, timo.ollila(at)ely-keskus.fi

NTM-centralen i Satakunta: Mirja Hinkkanen, mirja.hinkkanen(at)tekes.fi och Timo Klimoff timo.klimoff(at)ely-keskus.fi

NTM-centralen i Nyland: Antti Salminen, antti.salminen(at)ely-keskus.fi

NTM-centralen i Egentliga Finland: Timo Metsä-Tokila, timo.metsa-tokila(at)ely-keskus.fi


För mer information kontakta

 • AVEKs kontor, tfn 09 4315 2350 eller produktionsrådgivare Milla Moilanen (måndagar kl. 13–15) tfn 040 900 9199
 • Du kan även kontakta kontaktpersonerna vid de NTM-centraler som är med i ansökan om CreMA-finansiering för ytterligare information. Sökandena uppmuntras att ta kontakt med kontaktpersonen vid NTM-centralen i den egna regionen innan de lämnar in sin ansökan.


Mer informationShare on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Google+ More sharing options

Siirry alkuun