Siirry sisältöön

Avek

Toimintonäppäimet

Sisällysluettelo

Avek

CreMA-stöd för branschövergripande projekt

CreMA är ett nytt slags flexibelt anslag som är avsett för att kombinera kompetens inom kreativa och övriga branscher samt för att utveckla samarbete och affärsverksamhetsmodeller.

AVEK delar ut CreMA-stöd från anslaget som undervisnings- och kulturministeriet anvisat AVEK för branschövergripande produktutvecklingssamarbete mellan företag inom den kreativa branschen. Stödet är avsett för produkt- och tjänsteutvecklingsprojekt där kompetens inom kreativa branscher överförs till andra branscher och kompetens inom de andra branscherna överförs till de kreativa branscherna. CreMA utgör en del av undervisnings- och kulturministeriets CreaDemo-anslag som administreras av AVEK och som är avsett för utvecklingsprojekt för kreativ ekonomi och kulturföretagande.

I ansökan 2017 delar man ut högst 250 000 € i CreMA-finansiering. Målet är att med hjälp av CreMA-stödet inleda cirka 20–30 branschövergripande pilotprojekt inom kreativa och andra branscher och på så sätt främja uppkomsten av nya produkter, tjänster eller verksamhetsmodeller. 

Ansökning om CreMA-stöd

CreMA kan sökas 22.5.–30.9.2017.

Finansiering söks via AVEKs elektroniska ansökningssystem (endast på finska).

Vid ansökning om finansiering ska beaktas att

 • den sökande ska vara ett företag inom en kreativ bransch
 • åtminstone en av samarbetspartnerna i projektet ska vara ett företag inom industri- eller servicebranscher eller andra branscher
 • man till ansökan ska bifoga en skriftlig förbindelse till projektet av ett företag inom en annan bransch som är samarbetspartner i projektet.

Dessutom borde även svar på åtminstone följande frågor framgå av ansökan:

 • Vilken är intäktsmodellen för den produkt eller service some projektet är mål för?
 • Hur ska produkten eller servicen produktifieras?
 • Konkurrensanalys, eller finns det redan likadana produkter eller tjänster på marknaden?

Stöd beviljas inte för företagets grundläggande verksamhet och inte heller för

 • anskaffning av anordningar
 • tillverkning av enskilda verk eller produkter
 • utveckling av marknadsföring som hänför sig till företagets grundläggande verksamhet
 • produktutvecklingsprojekt eller beställningsarbeten som utförs för det sökande företagets kunds räkning

Av sökandena förutsätts en egenfinansieringsandel

 • CreMA-finansieringen kan utgöra 60 procent av projektets totala kostnader.
 • Även den sökandes egna arbetskostnader kan räknas med i egenfinansieringsandelen på 40 procent.
 • Det är önskvärt, men inte ett krav, att även ett partnerföretag inom en annan bransch ekonomiskt deltar i projektkostnaderna. 

BEDÖMNINGSKRITERIER

Stödet är avsett för att inleda pilotprojekt med kreativa branscher och industri- och servicebranscher samt övriga branscher.

Med CreMA-finansieringen stöds projekt som

 • ger upphov till nya produkter, tjänster eller verksamhetsmodeller
 • bidrar till samarbete mellan olika branscher och i synnerhet till samordning av kreativ kompetens och mera traditionell företagskompetens
 • utvecklar företagande inom kreativa branscher.

De projekt som stöds ska ha en betydande inverkan på företagets affärsverksamhet. Projekten ska vara innovativa och i regel betydande för företaget. Därtill ska projekten ha förutsättningar att uppfylla de normala kriterier som NTM-centralerna satt upp för projekt som stöds.

Löner för vilka förskottsinnehållning uppbärs kan täckas av CreMA-finansieringsandelen. Arbetsgivarens kalkylerade arbetskostnader kan i måttliga mängder vara en del av egenfinansieringsandelen.

De ansökningar som kommit in före utgången av den utsatta tiden, dvs. inom den 30 september 2017 (hela dagen medräknat), bedöms av en expertpanel med representanter för undervisnings- och kulturministeriet, AVEK och NTM-centralerna.

När projekten bedöms betonas i synnerhet deras

 • nyhetsvärde
 • innovativitet
 • ekonomiska genomförbarhet 
 • affärspotential.


För projekt som fått ett positivt finansieringsbeslut betalas stödbeloppet i två rater:

 • 80 procent efter det positiva finansieringsbeslutet
 • 20 procent efter en godkänd rapportering.

Vid rapporteringen om projekten iakttas praxis för AVEKs finansieringar DigiDemo och CreaDemo.

CreMA-stödet utgör de minimis-stöd (stöd av mindre betydelse) vars stödtak är 200 000 euro under tre på varandra följande skatteår. I maximibeloppet för stödet beaktas alla de minimis-stöd som beviljats som finansiering av offentliga finansierare åt företaget.

REGIONALT SYNSÄTT

Ansökan om CreMA-finansiering genomförs i samarbete med NTM-centralerna. Sökandena uppmuntras att ta kontakt med kontaktpersonen vid NTM-centralen i den egna regionen innan de lämnar in sin ansökan.

NTM-centralen i Södra Österbotten: riitta.ketomaki@tekes.fi
NTM-centralen i Södra Savolax: pekka.sillanpaa@ely-keskus.fi, tuija.toivakainen@ely-keskus.fi
NTM-centralen i Tavastland: kristiina.juusti@ely-keskus.fi
NTM-centralen i Sydöstra Finland: ritva.kaikkonen@ely-keskus.fi, juha.linden@ely-keskus.fi
NTM-centralen i Kajanaland: pauli.tervonen@ely-keskus.fi
NTM-centralen i Mellersta Finland: lea.goyal@ely-keskus.fi, pirjo.suhonen@ely-keskus.fi
NTM-centralen i Lappland: satu.huikuri@ely-keskus.fi, risto.lustila@ely-keskus.fi
NTM-centralen i Birkaland: jukka.ojala@ely-keskus.fi, jari.peltoniemi@tekes.fi
NTM-centralen i Österbotten: henrik.granqvist@ely-keskus.fi
NTM-centralen i Norra Karelen: sanna.ruuska@ely-keskus.fi
NTM-centralen i Norra Österbotten: paivi.lappalainen@ely-keskus.fi, teea.oja@ely-keskus.fi
NTM-centralen i Norra Savolax: sari.marttila@ely-keskus.fi
NTM-centralen i Satakunta: timo.klimoff@ely-keskus.fi
NTM-centralen i Nyland: antti.salminen@ely-keskus.fi
NTM-centralen i Egentliga Finland: timo.metsa-tokila@ely-keskus.fi
I Egentliga Finland sköts CreMA-initiativer också av:
HUMAK / Creve: leena.janhila@humak.fi


FÖR MER INFORMATION KONTAKTA

 • Produktionsrådgivare Milla Moilanen (måndagar kl. 13–15) tfn 040 900 9199 eller milla.moilanen@avek.kopiosto.fi
 • AVEKs kontor, tfn 09 4315 2350
 • Du kan även kontakta kontaktpersonerna vid de NTM-centraler som är med i ansökan om CreMA-finansiering för ytterligare information.


Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Google+ More sharing options

Siirry alkuun