Siirry sisältöön

Avek

Toimintonäppäimet

Sisällysluettelo

Avek

CreaDemo-avustukset

Avustukset on tarkoitettu luovien alojen ja kulttuuriyrittäjyyden kehittämishankkeisiin. 

Avustukset myönnetään opetus- ja kulttuuriministeriön AVEKille myöntämästä CreaDemo-ohjelman toimeenpanoon tarkoitetusta määrärahasta, joka ovat valtion talousarviossa momentilla Rahapelitoiminnan voittovarat taiteen edistämiseen.

CreaDemo-ohjelman avustusten kokonaismäärä vahvistetaan vuosittain opetus- ja kulttuuriministeriön AVEKille myöntämissä valtionavustuspäätöksessä.

AVEK voi myöntää avustuksina vuonna 2018 noin 550 000 euroa, mikäli eduskunta hyväksyy hallituksen esityksen vuoden 2018 valtion talousarvioksi.

 
Hakuaika ja käsittely AVEKissa

Seuraava hakuaika päättyy 28.2.2018, jollei toisin ilmoiteta AVEKin www-sivuilla. 

Avustuspäätökset pyritään tekemään kahden kuukauden kuluessa hakuajan umpeutumisesta.

Päätöksistä ilmoitetaan hakijoille kirjallisesti. Myönteisen päätöksen saaneiden hakijoiden kanssa tehdään erillinen sopimus, jossa tarkennetaan mm. avustuksen maksatusta ja käyttöä sekä loppuselvitystä koskevat asiat.

Avustukset maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä maksetaan ensi tilassa sopimuksen allekirjoituksen jälkeen ja jälkimmäinen erä loppuselvityksen hyväksymisen jälkeen. Ensimmäinen maksatuserä on yleensä noin 80 % myönnetystä avustuksesta.


Mihin ja kenelle avustus on tarkoitettu?

Avustuksia myönnetään yritysten, alan ammattilaisten tai ammattitoimintaa harjoittavien yhdistysten tuotekehityshankkeisiin, joissa etsitään uusia luovien alojen ja kulttuuriyrittäjyyden tuote- tai palveluinnovaatioita. Määrärahan tavoitteena on synnyttää luovaan osaamiseen perustuva tai sitä hyödyntävä uusi tuote, menetelmä tai palvelu.

Tuettavat hankkeet voivat olla luovien alojen tai kulttuurin eri aloilta.

Avustusta voidaan myöntää demon, pilotin tai prototyypin valmistamiseen tai konseptin suunnitteluun.

Demo, proto- tai pilottiavustusta voidaan myöntää vain oikeustoimikelpoisille yrityksille ja ammattitoimintaa harjoittaville yhdistyksille, jotka on rekisteröity ennen hakuajan umpeutumista.

Konseptiavustusta voidaan myöntää myös yksityishenkilölle, toiminimelle tai työryhmälle. Hakijana toimii työryhmän nimeämä vastuuhenkilö.

Avustusta ei myönnetä:

 • jo tehtyyn tuotekehitykseen
 • takautuvasti ennen hakuajan päättymistä syntyneisiin kuluihin
 • hankkeisiin, jotka ovat jo demo-, pilotti tai protovaiheessa
 • yrityksen tai yhdistyksen perustoimintaan ja kiinteisiin kuluihin sekä markkinointikuluihin
 • perusohjelmistojen tai laitteiden hankintaan
 • oppimateriaalin valmistamiseen yleissivistävää, ammatillista ja korkeakoulutusta varten
 • yksittäisen teoksen valmistamiseen ja tuotantoon
 • verkkokauppojen ja markkinointisisältöjen tai -palvelujen kehittämishankkeisiin
 • opinnäytetöihin tai niiden kehittämiseen
 • hakijayrityksen asiakkaan lukuun tehtäviin tuotekehityshankkeisiin


Määrärahasta ei tueta myöskään digitaalisiin päätelaitteisiin tarkoitettujen kulttuurisisältöisten hankkeiden tuotekehitystä tai kulttuurin matkailullista tuotteistamista, joita varten on opetus- ja kulttuuriministeriöstä erikseen osoitettu määräraha.

Demo-, pilotti- ja protoavustusten suuruus vaihtelee noin 10 000 – 30 000 euron välillä. Konseptisuunnitteluun myönnetään enintään 3 000 euron avustus.


Millä perusteilla hakemuksia arvioidaan?

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuvat asiantuntijoiden kokonaisarviointiin.

Hakemusten arvioinnissa erityistä huomiota kiinnitetään seuraaviin seikkoihin:

 • kehiteltävän sisällön tai hankkeen uutuusarvoon tai muuhun sisällölliseen innovaatioon,
 • perusteluihin konseptin, demon tai pilotin tarpeesta,
 • hakijan osoittamaan kokemukseen aikaisemmasta vastaavasta toiminnasta
 • hakijan talouden tilaan

Demo-, proto- ja pilottiavustukset

Demoavustusten tavoitteena on kehittää sisältösuunnitelma demoksi, prototyypiksi tai pilotiksi, joilla hanke on esiteltävissä mm. rahoittajille, levittäjille tai jakelijoille kaupallisen mittakaavan tuotantoa varten.

Hakemusten arvioinnissa yllä mainittujen lisäksi otetaan huomioon

 • demon sisältö- ja kehityssuunnitelma
 • hankkeen kaavailtu ansaintalogiikka
 • valmiin tuotteen markkinointi- ja tai levityssuunnitelma
 • kilpailuanalyysi siten, että hanketta verrataan jo markkinoilla mahdollisesti oleviin kansallisiin tai kansainvälisiin vastaaviin tuotteisiin tai sisältöihin,
 • demon, proton tai pilotin kustannusarvio ja arvio lopullisen tuotteen kustannuksista.


Konseptiavustukset

Konseptiavustuksen tavoitteena on kehittää sisältöhankkeen idea konseptiksi.

Hakemusten arvioinnissa yllä mainittujen lisäksi otetaan huomioon

 • konseptin sisältö- ja kehityssuunnitelma
 • suunnitelma konseptin jatkokehittelystä

Millaisia ehtoja avustusten käyttöön liittyy

Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty ja sellaisin ehdoin, joita avustuksen myöntämisen yhteydessä saajan kanssa tehtävässä sopimuksessa tarkennetaan.

Demo-, proto- ja pilottiavustukset voivat olla enintään 60% hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista (ks. yllä kohta avustuksia ei myönnetä). Konseptiavustuksissa ei edellytetä omaa rahoitusosuutta.

CreaDemo-avustukset ovat EU:n valtiontukisääntelyn mukaista de minimis -tukea (vähämerkityksinen tuki), jonka enimmäismäärä yritykselle voi olla enintään 200 000 euroa kolmen perättäisen verovuoden jakson aikana. Tuen enimmäismäärässä otetaan huomioon kaikkien julkisten rahoittajien yritykselle de minimis -tukena myöntämä rahoitus. Yrityksen on ilmoitettava kaikki sen eri rahoittajilta kahden edeltävän ja kuluvan vuoden aikana saamat de minimis -tuet.

CreaDemo-avustukset ovat yritykselle ja yksityiselle henkilölle veronalaista tuloa. Avustuksen saajan on pidettävä huolta saadun avustuksen ilmoittamisesta verottajalle.

Avustuksen saajan tulee selvittää, onko sillä velvollisuus noudattaa hankintalainsäädäntöä ja ottaa tämä toiminnassaan huomioon. Myös valtioon, kuntiin tai seurakuntiin kuulumaton avustuksen saaja voi olla velvollinen kilpailuttamaan hankintansa noudattaen hankintalain mukaisia menettelyitä.

Jos avustuksen saaja käyttää saadusta avustuksesta yli 50% hankinnan arvosta tiettyyn hankintaan, saajan on tällöin noudatettava hankintalakia. (Laki julkisista hankinnoista 348/2007).

Esteitä avustuksen myöntämiselle

Hakemus hylätään, jos hakija ei ole tehnyt aiemmista AVEKin hakijalle myöntämistä CreaDemo-avustuksista kaikkia pyydettyjä ja tarvittavia selvityksiä, joita aiemmista avustuksista tehdyissä sopimuksissa on edellytetty.

Avustusten haku

Avustukset myönnetään hakemuksesta.

Hakemus tehdään AVEK-hakujärjestelmä. Hakulomakkeessa on lomakkeen täyttöohjeet.

Hakemukseen tulee liittää:

Demo-, proto- ja pilottiavustuksissa hankkeen kuvaus, käsikirjoitus tai muu sisältö- tai tuotekehityssuunnitelma, demon, proton tai pilotin tuotantosuunnitelma ja aikataulu, kustannusarvio, markkinointi- ja levityssuunnitelma sekä selvitys hakijan aikaisemmasta toiminnasta ja talouden tilasta.

Konseptiavustuksissa hankkeen kuvaus tai muu sisältö- tai tuotekehityssuunnitelma sekä yksityishenkilön tai työryhmän hakijoiden cv:t.

Lisätietoa

Tuotantoneuvoja Milla Moilanen, puhelinaika maanantaisin klo 13–15, puh. 040 900 9199.
Yhteydenottopyynnöt myös sähköpostitse: etunimi.sukunimi@avek.kopiosto.fi

Lisätietoja saa myös AVEKin toimistosta, puh. 09 4315 2350.

Edellisten hakujen päätökset löytyvät täältä.

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Google+ More sharing options

Siirry alkuun